Przedmiotowy system oceniania

ZASADY  PRACY  I  OCENIANIA  NA  LEKCJACH  GEOGRAFII    1.Na lekcjach obowiązuje: kulturalne zachowanie, wzajemny szacunek, posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń (może być ksero), uzupełnionego indeksu, zaangażowanie w tematykę zajęć w celu ich jak najpełniejszego zrozumienia. 2.Ocenie podlegają: a)sprawdziany pisemne (obejmują one szerszy materiał,  są zapowiedziane min. 2 tyg. wcześniej)
 1. b) kartkówki, odpowiedzi ustne (nie muszą być zapowiedziane, obejmują 3 ostatnie zagadnienia, w klasie II i III odpowiedzi ustne również sprawdzające orientację na mapie)
 2. c) prace domowe w różnej postaci, aktywność, sukcesy w konkursach i inne .
UWAGA! OSOBY NIEOBECNE SĄ ZOBOWIĄZANE NAPISAĆ SPRAWDZIANY/KARTKÓWKI PO POWROCIE, W TERMINIE USTALONYM Z NAUCZYCIELEM. UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ POPRAWIĆ OTRZYMANĄ OCENĘ W CIĄGU 2 TYGODNI OD JEJ POZNANIA. DO DZIENNIKA WPISYWANE SĄ WSZYSTKIE OTRZYMANE OCENY I WSZYSTKIE SĄ UWZGLĘDNIANE PRZY OCENIE SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ.NA POPRAWY PRZEZNACZONE SĄ GODZINY DODATKOWE, USTALONE PRZEZ NAUCZYCIELA. OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ZASADAMI UJĘTYMI W STATUCIE SZKOŁY.
 1. Pozostałe zasady:
 2. a) WAŻNE! Ze względu na niską liczbę godzin nie przewiduje się tzw. „kropek”, oznaczających nieprzygotowanie ucznia do pracy. W sytuacjach innych niż długotrwałą choroba usprawiedliwienie nieprzygotowania odbywa się WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ INFORMACJI RODZICA (OPIEKUNA) UCZNIA W INDEKSIE.
 3. b) Nie stosuję się zaliczania materiału na wyższą ocenę (tzw. „zdawania”) na końcu semestru lub roku szkolnego.
 4. c) Uczniowie mający problemy z opanowaniem danej partii materiału mogą, po zgłoszeniu się nauczycielowi, skorzystać z indywidualnej, dodatkowej pomocy poza godzinami zajęć, w terminie ustalonym z nauczycielem.
 5. d) Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują informację o możliwości zorganizowania zajęć dodatkowych. Ich forma i częstotliwość będzie uzależniona od zapotrzebowania, zainteresowania i ilości chętnych uczniów.
 6. e) Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z konieczności uzupełnienia tematów oraz ich opanowania.
 7. f) Za brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń uczeń otrzymuje „minusy”. Przy trzecim minusie uczeń otrzymuje ocenę ndst.
 8. Materiał nauczania jest zgodny z nowa podstawą programową. W opanowaniu tematów ważne są podane wcześniej do wiadomości podręcznik i zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era „Planeta Nowa”.
RODZICE PROSZENI SĄ O SYSTEMATYCZNĄ KONTROLĘ PRACY DZIECKA W DOMU ORAZ PODPISYWANIE UZUPEŁNIONYCH OCEN (I EWENTUALNYCH INFORMACJI) W INDEKSIE.    
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie      Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego został opracowany w oparciu o analizę następujących dokumentów: * Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami * Podstawa programowa kształcenia ogólnego * Wewnątrzszkolny system oceniania * Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum "Słowa na czasie" autorstwa M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirskiej, P. Doroszewskiego    
 1. Cele kształcenia (wymagania ogólne zawarte w podstawie programowej języka polskiego na III etapie edukacyjnym)
 2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
 3. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 4. Tworzenie wypowiedzi.
 
 1. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
 2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
 3. a) czytanie i słuchanie,
 4. b) samokształcenie i docieranie do informacji,
 5. c) świadomość ję
 6. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
 7. a) wstępne rozpoznanie,
 8. b) analiza,
 9. c) interpretacja,
 10. d) wartości i wartoś
 11. Tworzenie wypowiedzi
 12. a) mówienie i pisanie,
 13. b) świadomość ję
 14. Teksty kultury - teksty poznawane w całości, nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć następujących autorów i dzieł:
 15. a) J. Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V,VII,VIII),
 16. b) A. Fredro Zemsta,
 17. c) I. Krasicki – wybrane bajki,
 18. d) A. Mickiewicz Dziady cz. II,
 19. e) H. Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (np. Krzyżacy, Quo vadis).
 

III. Funkcje i cele oceniania

Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia gimnazjum wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania, które wynikają z podstawy programowej.   Ocenianie pełni funkcję diagnostyczną oraz klasyfikacyjną i ma następujące cele dydaktyczne:  
 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 

IV. Skala ocen

  Oceny dzieli się na:
 • bieżące (cząstkowe),
 • klasyfikacyjne śródroczne,
 • klasyfikacyjne roczne.
  Zarówno oceny cząstkowe, jak i klasyfikacyjne wyrażone są sześciostopniową skalą: 6 – celujący (cel) 5 – bardzo dobry (bdb) 4 – dobry (db) 3 – dostateczny (dst) 2 – dopuszczający (dop) 1 – niedostateczny (ndst)  
 1. Sposoby oceniania osiągnięć uczniów
Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - czytanie różnych tekstów kultury (sprawdzenie stopnia rozumienia czytanego tekstu oraz posługiwanie się terminami z teorii literatury i nauki o języku), - technika głośnego czytania, - tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi) – podczas lekcji oraz w ramach pracy domowej i pracy klasowej, - mówienie (np. odpowiedź ustna z zakresu trzech ostatnich lekcji, opowiadanie twórcze i odtwórcze, przemówienie), - znajomości przestrzeganie zasad ortografii i interpunkcji (sprawdziany ortograficzne/dyktanda), - znajomość lektur, - znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku, - recytacja utworów poetyckich lub prozy, - plastyczne konkretyzacje utworów literackich – stosownie do zainteresowań - wykonanie projektów, - realizacja zadańw grupie, - przygotowanie i udział w inscenizacji. Inne formy aktywności podlegające ocenie: - udział w konkursach przedmiotowych, - inwencja twórcza (np. własna twórczość literacka, inicjowanie wydarzeń kulturalnych), - przygotowywanie się do zajęć, aktywność na lekcji, - wystąpienia na forum klasy i szkoły. - pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć (np. wystąpienie w roli asystenta nauczyciela, referat), - warsztat pracy ucznia: zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia, karty pracy),     Punkty uzyskane w trakcie oceniania aktywności ucznia przeliczane są na oceny wg następującej skali:   100%              celujący 90% - 99%      bardzo dobry 75% - 89%      dobry 51% - 74%      dostateczny 31% - 50%      dopuszczający 0% - 30%        niedostateczny     W ocenie odpowiedzi ustnej uwzględnia się następujące kryteria: - poziom merytoryczny wypowiedzi, - umiejętność przekazania wiedzy, - sprawność wypowiadania się, - styl prezentacji, - elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych uczniów. - poprawność językowa.    Recytacja prozy i poezji: - pamięciowe opanowanie tekstu, - zachowanie interpunkcji, - dykcja, - modulacja i intonacja głosu, - interpretacja głosowa tekstu.     Dyktanda oceniane są według następujących zasad:   0 błędów - celujący 1 błąd - bardzo dobry 2 błędy - dobry 3 błędy - dostateczny 4-5 błędów - dopuszczający 6 błędów i więcej - niedostateczny   3 błędy interpunkcyjne traktowane są jak 1 błąd ortograficzny
 1. Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie systemu średniej ważonej ocen
  Bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia, przypisując im różną wagę.  
Rodzaj wagi Aktywności ucznia Sposób zapisu w dzienniku
  WAGA 3   1. Udział w konkursie na etapie rejonowym i wyżej. 2. Ocena semestralna. 3. Sprawdziany, testy. 4. Prace klasowe. 5. Wypracowania. 6. Prezentacje multimedialne. 7. Lektury dodatkowe.     Kolor czerwony
  WAGA 2   1. Udział w konkursie szkolnym. 2. Dyktando (bez wcześniejszego zapoznania ucznia z jego tekstem). 3. Krótkie formy pisemne. 4. Recytacja. 5. Odpowiedź ustna. 6. Kartkówki. 7. Zadania wykonywane na lekcji. 8. Udział w uroczystościach szkolnych (recytacje, występy teatralne, prowadzenie uroczystości).     Kolor czarny
  WAGA 1   1. Praca domowa. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Plakat. 4. Zadania dodatkowe. 5. Aktywność na lekcji. 6. Dyktando (uczeń wcześniej poznał tekst)     Kolor niebieski
    Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  
Średnia ważona Ocena
Do  1,60 niedostateczny
1,61-2,60 dopuszczający
2,61-3,60 dostateczny
3,61-4,60 dobry
4,61-5,30 bardzo dobry
5,31 i wyżej celujący
    VII. Wymagania na poszczególne oceny semestralne:   Celujący (6) Uczeń: -opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, - jego sądy i opinie cechują się dojrzałością i krytycyzmem, - jest twórczy, aktywny, sumienny i samodzielny, - interesuje się przedmiotem i rozwija indywidualnie swe uzdolnienia i zainteresowania, - osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.   Bardzo dobry (5) Uczeń: -opanował treści istotne w strukturze przedmiotu, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł informacji, - jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje całkowita poprawność merytoryczna, stylistyczna i językowa, - formułuje krytyczne wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie, - jest samodzielny, aktywny i sumienny.   Dobry (4) Uczeń: - opanował najważniejsze treści przedmiotowe i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, - jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje poprawność merytoryczna, stylistyczna i językowa, - jest sumienny i dość aktywny, - potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania.   Dostateczny (3) Uczeń: - opanował podstawowe treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności, - jest dość sumienny i raczej aktywny, - samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje zadania przewidziane programem nauczania.   Dopuszczający (2) Uczeń: - opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji, - zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także rozwiązuje problemy o niskim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji, - odrabia zadane prace, choć niektóre błędnie, - potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji.   Niedostateczny (1) Uczeń: - nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, - nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji, - nie odrabia zadanych prac, - lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. VIII. Zasady poprawiania ocen cząstkowych Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej, z wyjątkiem zapowiedzianych dyktand, ponieważ otrzymuje ich tekst, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zna termin ich pisania.   Oceny niedostateczne ze sprawdzianów i prac klasowych uczeń poprawia w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia poznania oceny, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem pozalekcyjnego terminu poprawy. Poprawa ocen niedostatecznych z pozostałych form aktywności ucznia odbywa się w ciągu tygodnia od dnia poznania oceny.   W obu przypadkach ocenianie oparte jest na pełnej skali ocen; wszystkie oceny otrzymane przez ucznia uwzględniane są w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.   Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do kolejnych poprawek.   Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej za pracę, która jest plagiatem.    
 1. Sposób informowania o wymaganiach i postępach w nauce:
- uczeń zostaje zapoznany z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami na poszczególne oceny na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się roku szkolnego, - rodzice podpisem w zeszycie przedmiotowym potwierdzają fakt zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami, - wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, - nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, - z wynikami prac pisemnych uczeń zapoznaje się na lekcji, - rodzice informowani są o ocenach systematycznie (wpis w indeksie), mają prawo wglądu do prac i sprawdzianów ucznia w czasie dyżuru konsultacyjnego lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.  
 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej z języka polskiego:
 2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną z języka polskiego, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły.
 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły.
                                    Kryteria oceniania form wypowiedzi pisemnej w klasach I - III     Rozprawka  
Numer kryterium Kryteria  oceny   Liczba punktów
I Temat (0 - 6)*
I Zgodność całości tekstu z tematem.   0-1p.
II W rozwinięciu zgodne z tematem: ·        podanie co najmniej dwóch trafnych przykładów lub argumentów, ·        komentowania przykładów lub rozwinięcie argumentów (co najmniej dwóch),     0-1p. 0-1p. 0-2p.  
III Podsumowanie rozważań (wnioski)   0-1p.
II Kompozycja (0 - 3)**
IV Trójdzielna kompozycja tekstu, z zachowaniem właściwych proporcji i akapitów.   0-1p.
V  Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi  częściami pracy).   0-1p.
VI Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia).   0-1p.
III Język i styl (0-4)**
VII Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3 p.  
VIII Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi]   0-1p.
IV Zapis(0-3)**
IX Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.]   0- p.  
XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy]   0-1p.
  * Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  10p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny Podanie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zrealizowanie elementów formalnych podania (umieszczenie imienia i nazwiska nadawcy oraz jego adresu, nazwy miejscowości i daty, adresata podania, podpisu autora podania) 0–1p.
II Sformułowanie i uzasadnienie prośby dostosowane stylem do sytuacji komunikacyjnej 0–1p.
III Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, frazeologią, składnią; przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd) 0–1p.
IV Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden błąd) i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd); dyslektycy (dopuszczalne 2 bł. ort. I 2 bł. int.) 0–1p.
V Stosowny układ graficzny (rozplanowanie wszystkich elementów podania) 0–1p.
5p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 5p. bardzo dobry; 4p. dobry; 3p. dostateczny; 2p. dopuszczający; 0–1p. niedostateczny     List  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zmieszczenie nazwy miejscowości i daty. 0-1p.
II Zamieszczenie stosownego nagłówka i złożenie podpisu. 0-1p.
III Wstęp - stosowna ze względu na adresata formuła rozpoczynająca list. 0-1p.
IV Rozwinięcie - stosowność treści ze względu na adresata i cel korespondencji. 0-1p.
V Zakończenie - zamieszczenie stosownego zwrotu kończącego list. 0-1p.
VI Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia)** 0-1p.
VII Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania między częściami listu)** 0-1p.
VIII Zgodność treści listu z celem korespondencji. 0-1p.
IX Stosowność stylu ze względu na treść listu i adresata. 0-1p.
X Stosowanie zwrotów grzecznościowych.** 0-1p.
XI Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.]** 0-3p.  
XII Przestrzeganie zasad ortografii (dopuszczalny jeden błąd, dyslektycy dwa błędy)** 0-1p.
XIII Przestrzeganie zasad interpunkcji (dopuszczalne dwa błędy, dyslektycy trzy błędy)** 0-1p.
XIV Stosowny układ graficzny i estetyka listu.** 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny       Charakterystyka  
Numer kryterium Kryteria  oceny   Liczba punktów
I Temat (0 - 6)*
I Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0-1p.
II Opis wyglądu zewnętrznego (co najmniej trzy informacje, np. wiek, kolor oczu, włosów) 0-1p.
III Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0-1p.
IV Uzasadnienie co najmniej czterech cech charakteru – przywołanie przykładów z tekstu 0-1p.
V Zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje) 0-1p.
VI Praca poprawna pod względem merytorycznym 0-1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji, akapity 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny     Zaproszenie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 0–1p.
II Zastosowanie wyrazu o charakterze perswazyjnym – co najmniej jeden 0–1p.
III Spójność tekstu 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny   Dedykacja  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu [komu dedykujemy; z jakiej okazji (za co, w jakich okolicznościach); kto dedykuje; gdzie (miejscowość); kiedy (data)] 0–1p.
II Spójność tekstu 0–1p.
III Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
V Trafne i poprawne użycie cytatu [fakultatywnie] oraz estetyka zapisu (czystość, czytelność, brak skreśleń) 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. –niedostateczny     Ogłoszenie prasowe  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zapis najważniejszych informacji [czego dotyczy ogłoszenie, np. poszukiwania pracy, kupna, sprzedaży, zamiany, znalezienia, zagubienia czegoś] 0–1p.
II Informacja dotycząca nadawcy pozwalająca na nawiązanie z nim kontaktu [np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail] 0–1p.
III Funkcjonalność stylu [zwięzłość, rzeczowość] 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny       Ogłoszenie typu zawiadomienie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zapis najważniejszych informacji [kogo zawiadamiamy, o czym – cel, czas, miejsce, kto zawiadamia] 0–1p.
II Stosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym [co najmniej jeden] 0–1p.
III Spójność tekstu 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny     Streszczenie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Przedstawienie najważniejszych faktów, wydarzeń w sposób chronologiczny 0–1p.
II Obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji) 0–1p.
III Spójność, logiczność tekstu, określona ilość wypowiedzeń (7-8 zdań) 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny     Recenzja książki  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-7)*
I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p.
II Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach – co najmniej trzy informacje [autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, wydawnictwo] 0–1p.
III Przedstawienie problematyki utworu 0–1p.
IV Subiektywna ocena różnych elementów książki – co najmniej cztery elementy [np. kompozycja, przebieg akcji, postawy bohaterów, język, elementy edytorskie – ilustracje, wygląd okładki, strony tytułowej] 0–2p.
V Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0–1p.
VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 17p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny     Recenzja filmu  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-8)*
I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p.
II Podanie podstawowych informacji o filmie i jego twórcach – co najmniej cztery informacje [tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, kostiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska] 0–1p.
III Przedstawienie problematyki filmu 0–1p.
IV Subiektywna ocena różnych elementów filmu – co najmniej cztery elementy [np. reżyseria, scenariusz, scenografia, kostiumy, praca statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, nastrój] 0–2p.
V Subiektywna ocena gry aktorów 0–1p.
VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p.
VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 18p. – 16p.  - bardzo dobry;  15p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny     Recenzja spektaklu teatralnego  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-8)*
I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p.
II Podanie podstawowych informacji o sztuce i jej twórcach – co najmniej cztery informacje [tytuł, reżyser, miejsce i czas prapremiery, premiery, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, choreograf, kompozytor muzyki, obsada aktorska] 0–1p.
III Przedstawienie problematyki przedstawienia 0–1p.
IV Subiektywna ocena różnych elementów inscenizacji – co najmniej cztery elementy [np. reżyseria, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, choreografia, muzyka, dobór rekwizytów, światło, praca suflera, efekty specjalne, reakcje publiczności, nastrój] 0–2p.
V Subiektywna ocena gry aktorów 0–1p.
VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p.
VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 18p. – 16p.  - bardzo dobry;  15p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny       Opowiadanie twórcze  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-6)*
I Rozwinięcie tematu (określenie elementów świata przedstawionego, czyli gdzie, kiedy, kto, w jaki sposób) 0–2p.
II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0–1p.
III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0–1p.
IV Ciekawy sposób prowadzenia narracji [osiągnięty na przykład dzięki prawidłowemu wprowadzeniu do toku narracji kilkuzdaniowego opisu; np. opisu przedmiotu, krajobrazu, wyglądu zewnętrznego postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych; lub elementów charakterystyki postaci] 0–2p.
II Kompozycja (0–3)**
V Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji, akapity 0–1p.
VI Spójność 0–1p.
VII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
VIII Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
IX Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
X Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. – niedostateczny       Opowiadanie z dialogiem  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-6)*
I Rozwinięcie tematu (określenie elementów świata przedstawionego, czyli gdzie, kiedy, kto, w jaki sposób) 0–2p.
II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0–1p.
III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0–1p.
IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji [co najmniej jeden przykład składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi] 0–1p.
V Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych [co najmniej trzy przykłady] 0-1p.
II Kompozycja (0–3)**
VI Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p
VII Spójność 0–1p.
VIII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
IX Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
X Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XI Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 17p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny         Opis dzieła sztuki – reprodukcji obrazu  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-10)*
I Realizacja tematu [opowiadanie nie może dominować nad opisem] 0–1p.
II Krótka informacja o dziele i jego twórcy 0–1p.
III Określenie tematyki obrazu [np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne, akt] 0–1p.
IV Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na pierwszym planie obrazu 0–1p.
V Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na drugim planie obrazu 0-1p.
VI Opis tła obrazu 0-1p.
VII Określenie nastroju 0-1p.
VIII Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów– np. ich kształt, wielkość, kolor [nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów] 0-1p.
IX Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne – co najmniej cztery przykłady [np. na pierwszym planie, obok, z prawej strony, poniżej, u dołu] 0-1p.
X Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji 0-1p.
II Kompozycja (0–2)*
XI Trójdzielność wypowiedzi 0–1p.
XII Spójność 0–1p.
III Język i styl (0-4)*
XIII Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XIV Funkcjonalność stylu 0-1p.
IV Zapis (0-3)*
XV Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XVI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 19p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 19p. – 17p.  - bardzo dobry;  16p. - 14p. - dobry;  13p. - 10p. - dostateczny; 9p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny       Opis przeżyć wewnętrznych
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I. Temat (0 – 7)*
I Rozwinięcie tematu 0 – 2p.
II Podanie przyczyny (okoliczności) danego przeżycia wewnętrznego   0 – 1p.
III Zastosowanie słownictwa nazywającego uczucia (co najmniej 3 przykłady) 0 – 1p.
IV Zastosowanie słownictwa opisującego wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 3 przykłady) 0 – 1p.
V Użycie co najmniej jednego porównania i jednego związku frazeologicznego 0 – 1p.
VI Stosowanie narracji pierwszoosobowej 0 – 1p.

II. Kompozycja  (0 – 2)**

VII Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 0 – 1p.

VIII

Spójność wypowiedzi

0 – 1p.
III. Język (0 – 3)**

IX

Poprawność językowa: 0 – 3 bł. = 3p., 4 bł. = 2p.,  5 bł. = 1p.

6 bł. = 0p.
  0 – 3p.  
IV. Zapis (0 – 3)**
       X Poprawność ortograficzna: 0bł. = 2p., 1bł. = 1p., 2bł. = 0p.     0 – 2p.  
  XI Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)   0 – 1p.
*   Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 15p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 15p. –14p.  - bardzo dobry;  13p. - 11p. - dobry;  10p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny         Opis sytuacji  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
 Temat (0 – 6)*
I Zgodność pracy z tematem. 0 – 1p.
II Opis wydarzenia głównego. 0 – 1p.
III Opis zdarzeń towarzyszących. 0 – 1p.
IV Opis elementów tła i scenerii (co najmniej trzy przykłady). 0 – 1p.
V Stosowanie słownictwa dynamizującego akcję – np. nagle, wtem, błyskawicznie, raptem, niespodziewanie (co najmniej trzy przykłady).   0 – 1p.
VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym. 0 – 1p.
Kompozycja (0 – 2)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji.   0 – 1p.

VIII

Spójność.

0 – 1p.
Język i styl (0 – 4)**

IX

Poprawność językowa: 0-3 bł. - 3p.

4 bł. - 2p. 5 bł. - 1p. 6 bł. i więcej - 0p.
0 – 3p.  

X

Funkcjonalność stylu.

0 – 1p.
Zapis (0 – 3)**
XI Poprawność ortograficzna: 0 bł. - 2p. 1 bł. - 1p. 2 bł. i więcej - 0p.   0 – 2p.  
XII Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy). 0 – 1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 15p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 15p. –14p.  - bardzo dobry;  13p. - 11p. - dobry;  10p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny     Przemówienie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
Temat (0-6)*
I Zgodność przemówienia z tematem 0–1p.
II Wstęp – apostrofa do słuchaczy, określenie celu przemówienia 0–1p.
III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia 0–1p.
IV Zakończenie – np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat 0–1p.
V Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy – co najmniej 2 przykłady poza wstępną apostrofą [np. mili goście, szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i drodzy koledzy] 0–1p.
VI Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi [np. mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek] 0–1p.
Kompozycja (0-3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność wypowiedzi 0–1p.
IX Logiczność wypowiedzi  
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0–3p.
XI Funkcjonalność stylu 0–1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0–2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0–1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny       Realizacja projektu  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zgodność projektu z tematem 0–2p.
II Oryginalność wyrażonej treści 0–2p.
III Oryginalność zastosowanej techniki (technologii) 0–4p.
IV Estetyka wykonania 0–2p.
V Prezentacja 0–2p.
12p. - celujący; 11p. -bardzo dobry; 10p.-9p. - dobry; 8p. -6p. - dostateczny; 5p.-4p. -dopuszczający; 3p.–0p. - niedostateczny  
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI   Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie
 1. Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 2. Zajęcia z informatyki w przeważającej części mają charakter praktyczny. Formy oceniania opierają się na rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera oraz testy i sprawdziany pisemne.
 1. badanie kompetencji ucznia najczęściej będzie odbywać się przy komputerze, uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania,
 2. zadania będą sprawdzały umiejętność:
 • rozwiązywania problemów przy pomocy komputera,
 • łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną,
 • podstawowych metod pracy przy komputerze,
 • podstawowych pojęć i metod informatyki,
 • znajomości mechanizmów wspólnych dla różnych programów
 
 1. Głównymi formami wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu - informatyka są:
 • prace wykonywane przez uczniów w toku lekcji - ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji,
 • nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom lub zalecić powtórzenie pewnej czynności
 • w przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach
 • sprawdziany praktyczne, odpowiadają założonym końcowym efektom:
sprawdzian 1 - polegający na rozwiązywaniu praktycznego problemu przy użyciu komputera, sprawdzian jest zapowiedziany i obejmuje tematy związane z ostatnimi lekcjami, w niektórych przypadkach sprawdzian może przyjąć formę testu, czy sprawdzianu pisemnego. sprawdzian 2 - polegający na praktycznym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia, obejmuje kilka problemów związanych z zrealizowanym materiałem. Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
 • każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać wykonując i przygotowując prezentację na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem)
 1. Ogólne założenia
 • sprawdziany są obowiązkowe
 • jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może uczestniczyć w sprawdzianie to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu oddania prac przez nauczyciela
 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, w terminie dwóchtygodni od momentu otrzymania wyników prac,
 • wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
 • bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych
Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.
 • nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (punkty ujemne mające wpływ na ocenę zachowania).
   Kryteria ocen z informatyki kl. I gimnazjum OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
 1. Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę komputera.
 2. Znają zasady bezpiecznego użytkowania komputera.
 3. Znają główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego.
 4. Potrafią samodzielnie zakończyć pracę z programem.
 5. Wprowadzają dane do programu.
 6. Zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
 7. Wykonują proste operacje arytmetyczne.
 8. Uruchamiają prosty edytor grafiki.
 9. Uruchamiają prosty edytor tekstu.
 10. Znają budowę wnętrza komputera.
 11. Potrafią wykonać prosty rysunek.
OCENA DOSTATECZNA:
 1. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
 2. Poruszają się po strukturze danych.
 3. Wyszukują zbiory wykonywalne.
 4. Zapisują i odczytują pracę na dysku.
 5. Znają przeznaczenie klawiszy edycyjnych.
 6. Zapisują własne teksty na dysku.
 7. Formatują tekst.
 8. Potrafią uruchomić dowolną grę i z niej korzystać.
 9. Znają różne metody kopiowania.
 10. Potrafią uruchomić przeglądarkę Internetową.
OCENA DOBRA
 1. Omawiają możliwości wykorzystania wyników pracy innych osób z tego samego komputera.
 2. Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
 3. Poznają działanie i obsługę wybranych urządzeń.
 4. Dokonują trafnego doboru koloru, zwracają uwagę na wygląd estetyczny.
 5. Tworzą samodzielnie rysunek na zadany temat.
 6. Wykonują operacje na blokach tekstu.
 7. Wykorzystują programy dydaktyczne do uczenia się.
 8. Rozumieją wykorzystanie gier jako rozrywki z komputerem.
 9. Wyszukują informacje w Internecie.
 10. Znają budowę arkusza kalkulacyjnego.
 11. Dokonują prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
 12. Formatują tekst, dostosowując go do jego przeznaczenia.
  OCENA BARDZO DOBRA
 1. Omawiają pojęcie piractwa komputerowego i jego konsekwencje.
 2. Dostrzegają korzyści wykorzystania komputera w codziennej pracy.
 3. Obsługują wybrane urządzenia.
 4. Dokonują poprawek w pracy i zapisują zmiany.
 5. Samodzielnie redagują teksty na zadany temat.
 6. Drukują gotowe elementy i własne prace.
 7. Samodzielnie wykorzystują wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych.
 8. Potrafią wyszukiwać informacje w Internecie na zadany temat.
 9. Znają strukturę bazy danych.
 10. Stosują adresowanie względne i bezwzględne w arkuszu kalkulacyjnym.
OCENA CELUJĄCA:
 1. Znacznie wykraczają swoimi zdolnościami poza program nauki, potrafią rozwiązywać zadania problemowe o wyższym stopniu trudności.
 2. Uświadamiają sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.
 3. Biorą czynny udział w konkursach i zajmują na nich czołowe miejsca.
     Kryteria ocen z informatyki kl. II gimnazjum OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
 1. Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę komputera.
 2. Znają zasady bezpiecznego użytkowania komputera.
 3. Znają główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego.
 4. Potrafią samodzielnie zakończyć pracę z programem.
 5. Wprowadzają dane do programu.
 6. Zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
 7. Znają funkcje prostego kalkulatora.
 8. Wykonują proste operacje arytmetyczne.
 9. Uruchamiają prosty edytor grafiki.
 10. Uruchamiają prosty edytor tekstu.
 11. Znają budowę wnętrza komputera.
 12. Potrafią wykonać prosty rysunek posługując się ołówkiem i kredką.
 13. Potrafią zapisać swoją pracę w danym miejscu.
OCENA DOSTATECZNA:
 1. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
 2. Poruszają się po strukturze danych.
 3. Wyszukują zbiory wykonywalne.
 4. Zapisują i odczytują pracę na dysku.
 5. Znają przeznaczenie klawiszy edycyjnych.Potrafią pisać polskie litery.
 6. Zapisują własne teksty na dysku.
 7. Formatują tekst.
 8. Potrafią uruchomić dowolną grę i z niej korzystać.
 9. Znają różne metody kopiowania.
 10. Potrafią uruchomić przeglądarkę Internetową.
 11. Rozróżniają bazy danych.
OCENA DOBRA:
 1. Omawiają możliwości wykorzystania wyników pracy innych osób z tego samego komputera.
 2. Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
 3. Poznają działanie i obsługę wybranych urządzeń.
 4. Dokonują trafnego doboru koloru, zwracają uwagę na wygląd estetyczny.
 5. Tworzą samodzielnie rysunek na zadany temat.
 6. Wykonują operacje na blokach tekstu.
 7. Wykorzystują programy dydaktyczne do uczenia się.
 8. Rozumieją wykorzystanie gier jako rozrywki z komputerem.
 9. Wyszukują informacje w Internecie.
 10. Znają budowę arkusza kalkulacyjnego.
 11. Dokonują prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
 12. Formatują tekst, dostosowując go do jego przeznaczenia.
 13. Przeglądają istniejące bazy danych.
 14. Tworzą własną bazę danych.
OCENA BARDZO DOBRA
 1. Omawiają pojęcie piractwa komputerowego i jego konsekwencje.
 2. Dostrzegają korzyści wykorzystania komputera w codziennej pracy.
 3. Obsługują wybrane urządzenia z pomocą nauczyciela.
 4. Dokonują poprawek w pracy i zapisują zmiany.
 5. Samodzielnie redagują teksty na zadany temat.
 6. Drukują gotowe elementy i własne prace.
 7. Samodzielnie wykorzystują wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych.
 8. Potrafią wyszukiwać informacje w Internecie na zadany temat.
 9. Znają strukturę bazy danych.
 10. Stosują adresowanie względne i bezwzględne w arkuszu kalkulacyjnym.
 11. Potrafią stworzyć własną stronę WWW.
 12. Znajdują elementy w bazie danych wg danych kryteriów.
OCENA CELUJĄCA:
 1. Znacznie wykraczają swoimi zdolnościami poza program nauki, potrafią rozwiązywać zadania problemowe o wyższym stopniu trudności.
 2. Uświadamiają sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.
 3. Biorą czynny udział w konkursach i zajmują na nich czołowe miejsca.
 4. Potrafią wykonać stronę internetową w języku HTML.
Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie systemu średniej ważonej ocen. Bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia przypisując im różną ,,wagę”
Waga Aktywności ucznia Sposób zapisu w dzienniku
    3 1. Wykonanie pracy praktycznej. 2. Ocena semestralna. 3. Prace klasowe.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czerwonym.
    2 1. Krótkie formy pisemne. 2. Odpowiedź ustna. 3. Kartkówki. 4. Zadania wykonywane na lekcji. 5. Projekty.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
    1 1. Praca domowa. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Zadania dodatkowe. 5. Aktywność na lekcji.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Średnia ważona                                 Ocena Do 1,60                                              niedostateczny 1,61 – 2,60                                        dopuszczający 2,61 – 3,60                                        dostateczny 3,61- 4,60                                          dobry 4,61 – 5,30                                        bardzo dobry 5,31 i wyżej                                       celujący  

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie   

Ogólne kryteria oceny osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach nauczania oraz wychowania. W przedmiocie technika ocenianie osiągnięć ucznia gimnazjum opiera się głównie na obserwacji jego pracy, jak i końcowym rezultacie tej pracy, które w szczególności dotyczy wyżej wymienionych kryteriów. Wskazane jest, aby w ocenianiu uczestniczyli również uczniowie. Współpracując np. w zespole, mogą oceniać nie tylko swoją pracę, ale także efekty pracy swoich kolegów i grupy. Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego operatywność, sprawność intelektualną ucznia oraz jego praktyczne działanie): wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; rozumienie zjawisk technicznych; umiejętność wyciągania wniosków; czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności), osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe), jak i osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów). Podczas oceniania osiągnięć uczniów wyrażonych stopniem należy kierować się „Standardami wymagań edukacyjnych" oraz ustaleniami przyjętymi przez w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Przedmiotem oceny są:
 • wiedza
 • umiejętności praktyczne
 • aktywność
Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:
 • poziom opanowania wiadomości i umiejętności oraz stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 • porozumiewanie się językiem technicznym,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • obsługa narzędzi i urządzeń technicznych w najbliższym otoczeniu ucznia,
 • wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania,
 • działalność pozalekcyjna związana z działalnością techniczną,
 • zdolność pracy w grupie,
 • aktywność na zajęciach.
Wprowadza się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
 • formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacje na wybrany temat,
 • formy pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,
 • formy praktyczne: prace wytwórcze, ćwiczenia rysunkowe,
 • ocena dokumentacji pracy ucznia: zeszyt przedmiotowy, teczka przedmiotowa,
 • obserwacja pracy ucznia.
Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania – osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych – systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji – twórczo rozwija własne uzdolnienia – śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki – swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach – stosuje rozwiązania nietypowe – biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu - wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: – opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne – prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć – potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych – ambitnie realizuje zadania indywidualne – bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne – jest świadomy zasad bhp podczas pracy – poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy – sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami – cechuje się systematycznością, konsekwencją działania – systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji – systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację – właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu – bierze udział w konkursach przedmiotowych Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: – nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne – wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela – sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne – zna i stosuje zasady bhp – poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy – poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami – właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu – czasami korzysta z różnych źródeł informacji – systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: – opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności – poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami – poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy – stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy – mało efektywnie wykorzystuje czas pracy – rzadko korzysta z różnych źródeł informacji – systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: – ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności – posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami – w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia – posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu – wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania – nie korzysta z żadnych źródeł informacji – prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: – nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania – nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań – nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów – posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu – nie potrafi organizować pracy – jest niesamodzielny – nie korzysta z żadnych źródeł informacji – nie prowadzi dokumentacji Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu. Postanowienia szczegółowe.
 • Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
 • Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
 • Prace klasowe, prace praktyczne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 • Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 • Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną 2 tygodni od jej ogłoszenia.
 • Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
 • Krótkie sprawdziany teoretyczne mogą obejmować materiał z ostatniego omawianego działu.
 • Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch, trzech lekcjach mają dwa tygodnie czasu na zaliczenie zadań praktycznych; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.
 • Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie jest klasyfikowany.
 • Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za zadania dodatkowe takie jak – referaty na uzgodniony temat, udział w projektach związanych tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu.
  Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie systemu średniej ważonej ocen. Bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia przypisując im różną ,,wagę”
Waga Aktywności ucznia Sposób zapisu w dzienniku
  3 1. Wykonanie pracy praktycznej (całość). 2. Ocena semestralna. 3. Dokumentacja techniczna.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czerwonym.
  2 1. Praca praktyczna (element). 2. Krótkie formy pisemne. 3. Odpowiedź ustna. 4. Kartkówki. 5. Zadania wykonywane na lekcji.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
  1 1. Praca domowa. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Zadania dodatkowe. 5. Aktywność na lekcji.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Średnia ważona                                 Ocena Do 1,60                                              niedostateczny 1,61 – 2,60                                        dopuszczający 2,61 – 3,60                                        dostateczny 3,61- 4,60                                          dobry 4,61 – 5,30                                        bardzo dobry 5,31 i wyżej                                       celujący   Ocena uczniów z zaleceniami PP-P – nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. – w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian), podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI   Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie     Przedmiotowy system oceniania z matematyki został opracowany w oparciu o analizę następujących dokumentów: * Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami * Podstawa programowa kształcenia ogólnego * Wewnątrzszkolny system oceniania * Program nauczania matematyki w klasach I-III gimnazjum "Matematyka z plusem” autorstwa M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech.     Cele kształcenia (wymagania ogólne zawarte w podstawie programowej matematyki na III etapie edukacyjnym)  
 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
 2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.
III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.
 1. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.
 2. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.
  Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń:
1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000); 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń                                   (także z wykorzystaniem kalkulatora); 3) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe; 4) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb; 5) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne; 6) szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych; 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).
 1. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń:
1) interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej; 2) wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: x≥3, x<5; 3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; 4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne.
 1. Potęgi. Uczeń:
1) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych; 2) zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi                                  (przy wykładnikach naturalnych); 3) porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach                    oraz porównuje potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach; 4) zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi                               o wykładnikach naturalnych; 5) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a·10k, gdzie 1≤a<10 oraz k jest liczbą całkowitą.
 1. Pierwiastki. Uczeń:
1) oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych; 2) wyłącza czynnik przed znak pierwiastka oraz włącza czynnik pod znak pierwiastka; 3) mnoży i dzieli pierwiastki drugiego stopnia; 4) mnoży i dzieli pierwiastki trzeciego stopnia.
 1. Procenty. Uczeń:
1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie; 2) oblicza procent danej liczby; 3) oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu; 4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane          z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej.
 1. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń:
1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami; 2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 3) redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej; 4) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne; 5) mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne; 6) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias; 7) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych.
 1. Równania. Uczeń:
1) zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi; 2) sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą; 3) rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą; 4) zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 5) sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 6) rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 7) za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone                             w kontekście praktycznym.
 1. Wykresy funkcji. Uczeń:
1) zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych; 2) odczytuje współrzędne danych punktów; 3) odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty                             dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie,                   dla jakich ujemne, a dla jakich zero; 4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji                                                     (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym); 5) oblicza wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznacza punkty należące do jej wykresu.
 1. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń:
1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów; 2) wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł; 3) przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego; 4) wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych; 5) analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu)             i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).
 1. Figury płaskie. Uczeń:
1) korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste równoległe; 2) rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu; 3) korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego                 do punktu styczności; 4) rozpoznaje kąty środkowe; 5) oblicza długość okręgu i łuku okręgu; 6) oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego; 7) stosuje twierdzenie Pitagorasa; 8) korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach           i w trapezach; 9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów; 10) zamienia jednostki pola; 11) oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali; 12) oblicza stosunek pól wielokątów podobnych; 13) rozpoznaje wielokąty przystające i podobne; 14) stosuje cechy przystawania trójkątów; 15) korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych; 16) rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych; 17) rozpoznaje figury, które mają oś symetrii i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury; 18) rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 19) konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 20) konstruuje kąty o miarach 60°, 30°, 45°; 21) konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt; 22) rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności.
 1. Bryły. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; 2) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym); 3) zamienia jednostki objętości.     Funkcje i cele oceniania   Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów             w opanowaniu przez ucznia gimnazjum wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania, które wynikają z podstawy programowej. Pełni funkcję diagnostyczną oraz klasyfikacyjną. Ocenianie ma następujące cele dydaktyczne:  
 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
    Skala ocen   Oceny dzieli się na:
 • bieżące (cząstkowe),
 • klasyfikacyjne śródroczne,
 • klasyfikacyjne roczne.
  Zarówno oceny cząstkowe, jak i klasyfikacyjne wyrażone są sześciostopniową skalą: 6 – celujący (cel) 5 – bardzo dobry (bdb) 4 – dobry (db) 3 – dostateczny (dst) 2 – dopuszczający (dop) 1 – niedostateczny (ndst)       Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach matematyki:
 1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
 2. Znajomość i stosowanie poznanych pojęć i zależności.
 3. Prowadzenie rozumowań.
 4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
 5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
 6. Analizowanie tekstów matematycznych.
 7. Stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywaniu problemów związanych z życiem codziennym.
 8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 9. Aktywność na lekcjach i własny wkład pracy.
    Wymagania na poszczególne oceny semestralne:   Celujący (6)   Uczeń:
 • wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej do rozwiązywania zadań złożonych i nietypowych,
 • twórczo rozwija własne zainteresowania,
 • wykorzystuje uogólnienia i analogie,
 • operuje zależnościami i dowodzi je,
 • stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych problemów z innych dziedzin.
  Bardzo dobry (5)   Uczeń:
 • wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej do rozwiązywania zadań trudnych i nieschematycznych,
 • przejawia zainteresowania problematyką nauczania,
 • dokonuje analizy tekstu,
 • umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania,
 • samodzielnie potrafi dostrzegać zależności,
 • stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia.
  Dobry (4)   Uczeń:
 • wykonuje zadania o zwiększonym stopniu trudności, do których niezbędne są umiejętności przewidziane podstawą programową,
 • jest aktywny w czasie lekcji,
 • potrafi formułować problemy i wskazywać możliwe rozwiązania,
 • sprawnie operuje pojęciami i stosuje je,
 • potrafi przeprowadzić proste wnioskowania,
 • odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel,
 • układa plan rozwiązania,
 • stosuje algorytmy w sposób efektywny,
 • stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania różnych problemów praktycznych.
Dostateczny (3)   Uczeń:
 • opanował materiał przewidziany w podstawie programowej i potrafi rozwiązywać zadania  o średnim stopniu trudności,
 • potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach,
 • stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach,
 • stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania typowych problemów praktycznych,
 • prezentuje wyniki swojej pracy w sposób jednolity, wybrany przez siebie.
  Dopuszczający (2)   Uczeń:
 • potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w podstawie programowej,
 • poświęca dużo czasu i wysiłku zdobyciu podstawowych wiadomości i umiejętności,
 • intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, potrafi podać przykłady modeli dla tych pojęć,
 • potrafi wskazać dane i niewiadome,
 • wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań,
 • odczytuje dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel,
 • prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela.
  Niedostateczny (1)   Uczeń:
 • nie opanował wiedzy i umiejętności zawartej w podstawie programowej w sposób pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu.
    Ocenianie bieżące   Ocenianie bieżące określa poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Jest informacją o jego osiągnięciach edukacyjnych, które wskaże uczniowi, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje jaki jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub kartkówkę, powinien napisać ją po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem pozalekcyjnego terminu poprawy (kryteria ocen nie zmieniają się). Pytania na kartkówce oceniane są w skali: 1 pkt. – poprawna odpowiedź, 0 pkt. – błędna                   lub niepełna odpowiedź. Prace pisemne z matematyki (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadanie domowe) oceniane są zgodnie z procentowymi kryteriami (Statut ): 0 – 30 % odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna, 31 – 50 % odpowiedzi poprawnych – ocena dopuszczająca, 51 – 74 % odpowiedzi poprawnych – ocena dostateczna, 75 – 89 % odpowiedzi poprawnych – ocena dobra, 90 – 99 % odpowiedzi poprawnych – ocena bardzo dobra, 100 % odpowiedzi poprawnych – ocena celująca. W ocenie odpowiedzi ustnej uwzględnia się następujące kryteria: - poziom merytoryczny wypowiedzi, - umiejętność przekazania wiedzy, - sprawność wypowiadania się i stosowania języka matematycznego, - elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych uczniów. Pytania naprowadzające (zadane przez nauczyciela) obniżają wartość otrzymanej przez ucznia oceny. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”, za które uczeń otrzymuje ocenę na zasadach ustalonych przez nauczyciela uczącego. Znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia sprawdzana jest „Testem na wejściu”. Uczeń podaje wyniki, obserwując dziewięćdziesiąt slajdów, które zmieniają się co 5 sekund. Ponowne sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia i dzielenia odbywa się w czerwcu.   Kryteria oceny testu z tabliczki mnożenia: 90 pkt. ocena celująca, 89 pkt. – 86 pkt. ocena bardzo dobra, 85 pkt.  – 80 pkt. ocena dobra, 79  pkt. – 75 pkt. ocena dostateczna, 74 pkt. -  70 pkt. ocena dopuszczająca. Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej z matematyki jest średnia ważona obliczona w następujący sposób, że każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen:
 • praca klasowa, ocena za pierwszy semestr – 3
 • sprawdzian, kartkówki, odpowiedź ustna, udział w konkursach przedmiotowych – 2
 • zadanie domowe, wykonywanie pomocy naukowych, prezentacja, aktywność–1
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
Średnia ważona stopień
do 1,60 niedostateczny
od 1,61 do 2,60 dopuszczający
od 2,61 do 3,60 dostateczny
od 3,61 do 4,60 dobry
od 4,61 do 5,30 bardzo dobry
od 5,31 celujący
                    Przykład:
 • prace klasowe: 3, 3, 4
 • kartkówki: 4, 3, 3, 1/3, 3, 2, 4, 3, 1
 • konkurs przedmiotowy: 5
 • odpowiedź ustna: 3
 • zadania domowe: 6, 5, 4
 • wykonanie pomocy naukowej: 6,
 • prezentacja: 6
 • aktywność: 5, 4,
Zasady poprawiania ocen cząstkowych.   Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej. Może ją poprawiać tylko jeden raz, w ciągu dwóch tygodni  od daty jej poznania. Otrzymana z poprawy ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego z tą samą wagą (wyjątek stanowi tylko kolejna ocena niedostateczna).   Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej za pracę, która jest niesamodzielna.   Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.     Sposób informowania o wymaganiach i postępach w nauce:  
 • uczeń zostaje zapoznany z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami na poszczególne oceny na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się roku szkolnego,
 • rodzice podpisem w indeksie potwierdzają fakt zapoznania się z przedmiotowym systemie oceniania.
 • wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco,
 • nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny,
 • rodzice informowani są o ocenach systematycznie (wpis w indeksie), mają prawo wglądu do bieżących prac ucznia w czasie dyżuru konsultacyjnego lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
    Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej z matematyki:  
 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną z matematyki, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły.
 2. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły.